Varför bygga strategier i en värld av accelererande förändring?

4 February, 2020 strategi ,

Vår värld förändras och utvecklas snabbare än någonsin förut. Tekniska och sociala framsteg har skapat förutsättningar som mänskligheten tidigare bara kunnat drömma om.

I min bok – Navigera in i framtiden (2018) – tittade jag därför närmare på olika aspekter av förändring och det ökade förändringstempot i vår omvärld. Jag undersökte också varför organisationer och företag har svårt att hänga med. Med inblickar i den gamla såväl som den nya generationens bolag studerade jag ett antal framgångsrika och långlivade bolag och hur de har hållit sig relevanta och attraktiva över tid. Jag lyfte också fram att det sällan är en rak linje mellan två punkter – från nutid till en önskad framtid.

Oändligt mycket kan i praktiken hända på vägen. Studier visar dessutom att få strategiska planer faktiskt realiseras som det är tänkt. En vettig fråga är därför såklart om strategier eller strategiska planer verkligen behövs framöver – i en värld av accelererande förändring. Mitt svar på det är tveklöst ja. Varför då? Låt mig förklara hur jag tänker.

Långsiktighet betalar sig

De flesta verksamheter arbetar med jämförelsevis kort tidshorisont. Studier från bl a McKinsey visar emellertid att företag med ett långsiktigt perspektiv presterar bättre resultat än företag som har ett kortsiktigt perspektiv. En studie visar exempelvis att företag med ett långsiktigt perspektiv växte 47 procent mer än genomsnittet, med mindre volatilitet. Samtidigt växte deras vinst 81 procent mer än genomsnittet. Bolag med ett långsiktigt perspektiv uppvisade i korthet en avsevärt mycket starkare finansiell utveckling över tid än genomsnittet. Därtill skapade de avsevärt många fler jobb i ekonomin än andra bolag under perioden.[ii] Eftersom en strategi omfattar ett långsiktigt perspektiv har strategisk planering blivit det kanske viktigaste och vanligaste verktyget för att säkerställa en verksamhets långsiktiga överlevnad.

Fokus är nyckeln till framgång

Som människor kan vi inte göra allt. Vi måste istället fokusera de begränsade resurser vi har på det vi vill ha gjort, och helst på en tydlig målbild. Samma sak gäller organisationer. I en allt mer komplex värld är fokus mer relevant än någonsin förut. Och det har visat sig vara en viktig nyckel till framgång. En viktig del av en strategi är därför att våga välja och välja bort liksom att hjälpa oss att prioritera. Eller, som Richard P. Rumelt sager i boken Good Strategy, Bad Strategy: -“Good strategy works by focusing energy and resources on one, or a very few, pivotal objectives whose accomplishment will lead to a cascade of favorable outcomes.”

Vi måste se och erkänna en utmaning för att kunna åtgärda den

Ingen verksamhet är utan utmaningar, stora som små. De kan bestå av problem såväl som möjligheter, interna eller externa. Det kan låta banalt, men om vi inte ser och erkänner de utmaningar som vi står inför så kan vi inte heller hantera dem på ett proaktivt sätt. Då blir de istället blinda fläckar som förr eller senare kommer att överraska oss på vägen. En förlorad möjlighet är en sak, men ett kritiskt problem kan oadresserat växa sig så stort att det till slut blir omöjligt att lösa. En viktig del av strategiprocessen är därför att identifiera och förstå vilka dessa utmaningar är, liksom vilka möjliga alternativa lösningar som finns på vägen.

Strategiprocessen kan vara lika viktig som den slutliga strategin

Vi har idag alla fulltecknade kalendrar och är normalt helt uppslukade i operationella problem och utmaningar här och nu. Att tänka och reflektera över långsiktiga utmaningar tar emellertid tid. Något vi ofta inte tar oss tid för i vardagen. Alltför mycket stress bidrar dessutom till en försämrad kognitiv förmåga: vi helt enkelt blir sämre på att tänka och riskerar då att ta sämre beslut. Strategiprocessen hjälper oss istället att stanna upp, att vända stenar som vi normalt inte hinner titta under, och att reflektera över det vi hittar för att på så sätt förstå vad det är som faktiskt pågår. Strategiprocessen är också ett bra sätt för VD att proaktivt involvera och engagera verksamhetens styrelse, som ju är övergripande ansvariga för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.[i]

Det är också en fantastisk möjlighet att engagera och involvera hela ledningsgruppen såväl som strategiskt utvalda individer och grupper runt om i organisationen för att skapa en gemensam bild av nuläget, målbilden och utmaningarna på vägen framåt och samtidigt grunda för bästa möjliga implementering.

Vi har som människor en unik förmåga att planera inför framtiden

Vad jag vet finns ingen som faktiskt kan säga vad framtiden bringar. Inte ens Delphis orakel. Att resonera kring och planera inför framtiden hjälper oss emellertid att blicka mot horisonten och se den större bilden istället för att vara helt uppslukad av vardagens utmaningar. Vi har förmågan att planera för vår pension och till och med för nästkommande generationer, även om vi ofta inte orkar tänka så långt. Denna djupt mänskliga förmåga gör emellertid också att vi alla har ett ansvar att bidra till forma framtiden på ett medvetet sätt, istället för att agera som hjälplösa offer för omständigheter som vi inte kan påverka. Att resonera kring framtiden kan hjälpa oss att ta bättre och mer medvetna långsiktiga beslut – och hjälper oss att skapa den framtid vi vill ha.

Om jag tror att det går att klara sig utan en strategi? Mitt enklaste svar ligger som vanligt i talesättet “Det man inte har i huvudet får man ha i benen… Men, det räcker inte att springa fort om man springer i fel riktning…”

 

Fotnoter:

[i] I ett aktiebolag är det enligt aktiebolagslagen styrelsen som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Den verkställande direktören tillsätts av styrelsen för att sköta löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. De flesta är emellertid helt överens om att dagens styrelser lägger alldeles för mycket tid på det som redan varit, och för lite tid på framtiden. En viktig del av strategiprocessen är därför att skapa samsyn på nuläget, målbilden och huvudutmaningarna mellan styrelse och verkställande direktör, och att den verkställande direktören därför involverar styrelsen i väl valda delar. Inte bara i form av avrapporteringar, utan även i form av workshops gällande exempelvis bolagets syfte, målbild och värdegrund. Mer information finns i Aktiebolagslagen: https://lagen.nu/2005:551

[ii] Se artikel från McKinsey.com: https://www.mckinsey.com/featured-insights/long-term-capitalism/where-companies-with-a-long-term-view-outperform-their-peers