Vad innebär den cirkulära ekonomin för er affärsmodell?

På EU-nivå pågår sedan länge en mängd olika typer av hållbarhetsorienterade initiativ och man ser sig med rätta som en viktig aktör i ett antal aktuella frågor på den globala scenen. Hållbarhet har inte bara blivit en överlevnadsfråga, det har också blivit ett sätt att profilera Europa i konkurrensen med andra ekonomier.

I detta sammahang vill jag att du lägger den cirkulära ekonomin på minnet i förhållande till innovation såväl som Business Model Innovation.

Den cirkulära ekonomin är inget nytt begrepp, men vi kommer att se mer av det framöver. Inte bara som övergripande politiskt initiativ, utan även som tvingande lagstiftning omfattande alla EU länder inom inte alltför många år. EU har exempelvis arbetat fram nya direktiv för avfallshantering som bland annat innebär ett gemensamt EU-mål för återvinning av 75 procent av alla förpackningar till år 2030, liksom införandet av olika typer av ekonomiska initiativ för att få producenter att fokusera på mer miljövänliga produkter som stödjer återvinning och återanvändning. Det påverkar därför så gott som alla producerande företag på ett eller annat sätt.

Men vad innebär då en cirkulär ekonomi?

Den cirkulära ekonomin kännetecknas av det cirkulära kretsloppet, där strävan är att sopor och avfall inte ska existera, utan istället ska kunna komposteras (biologiska material), alternativt återvinnas eller återanvändas.

Den linjära ekonomin, som hittills kännetecknat vårt samhälle, är i kontrast till detta baserat på en ”take-make-consume-dispose”-logik som innebär ett ohållbart synsätt: att extrahera naturresurser, tillverka produkter, konsumera och sedan slänga bort dem när de har använts eller gått sönder.

Bilderna nedan åskådliggör de avgörande skillnaderna på ett tydligt sätt.

Ännu enklare är det kanske att titta på en video som kort beskriver begreppet.

https://youtu.be/_9mHi93n2AI

 

Ett hot eller en affärsmöjlighet?

Du kan såklart välja att se ökade regleringar som syftar till att nå en cirkulär ekonomi som ett hot. Eller så kan du välja att se det som en möjlighet att bidra till en bättre framtid genom att skapa nya, cirkulära affärsmodeller och innovera på ett sätt så att den cirklära ekonomin möjliggörs.

Vad är en cirkulär affärsmodell?

En cirkulär affärsmodell kan i korthet sägas vara en affärsmodell som möjliggör den cirkulära ekonomin: den optimerar tillvaratagandet av ekonomiska och miljömässiga resurser genom en produkts eller tjänsts hela livscykel, från början till slut. Ofta kapitaliserar en cirkulär affärsmodell på nya intäktsströmmar från t ex återanvändning av avfall från produktionen.

I rapporten “Business model innovation for a Circular Economy. Drivers and barriers for the Swedish industry – the voice of REES companies” (2017) beskrivs fem olika typer av affärsmodeller för den cirkulära ekonomin (se tabellen nedan). I realiteten använder de flesta bolag emellertid inte dessa renodlade modeller, utan snarare en kombination av flera olika.

Lär dig mer om vad den cirkulära ekonomin innebär för er affärsmodell!

Börja gärna på EU’s egen hemsida.

Mer om forskning kring möjliga affärsmodeller i den cirkulära ekonomin hittar du också bland annat i artikeln “Business model innovation for circular economy and sustainability: A review of approaches” (2019).