Delfimetoden

23 december, 2020 framtid

I osäkra tider är det många som fokuserar på det som måste göras här och nu, och glömmer det mer långsiktigt strategiska perspektivet. Därför vill jag passa på att dela några metoder för att utforska just framtiden på lite längre sikt.

I min förra blog post berättade jag kort om Megatrender. Här tittar vi istället närmare på Delfimetoden.

Delfimetoden används för att utforska, testa och närmare förstå ett specifikt område eller för att undersöka en viss hypotes som är relevant för framtiden. Metoden skapades på 1950-talet på den amerikanska tankesmedjan Rand Corporation och användes då bland annat för att utforska hur världen skulle kunna utvecklas efter andra världskriget. Metodens namn kommer inte oväntat från Oraklet i Delfi, som var vida känt för sina spådomar och framtidsprofetior i antikens Grekland.

Delfimetoden innebär i korthet att en projektledare identifierar och väljer ut ett antal – inte sällan ett 20-tal – experter gärna inom vitt skilda områden, som bjuds in att delta i en panel. Detta kan även omfatta kunder eller konsumenter som är early adopters av en specifik teknik för att förstå hur den skulle kunna vidareutvecklas och spridas på olika marknader.

Till experterna skickas därefter normalt ut flera rundor av frågeformulär med öppna frågor och utrymme att kommentera det aktuella området baserat på personlig åsikt, erfarenhet eller relevant forskning. Svaren behandlas anonymt och sammanställs efter varje frågeomgång av projektledaren för att därefter kunna delas med hela gruppen. Experterna har efter varje frågeomgång möjlighet att justera sina svar, vilket gör metoden jämförelsevis konsensusorienterad. Antalet omgångar bestäms av projektledaren och hur väl man kan anses ha täckt in området. Övningen avslutas med att alla frågeformulär slutligen samlas in och sammanställs i en rapport och därefter delas med alla deltagare. Här är det också vanligt att projektledaren diskuterar rapporten med de olika experterna för att få ytterligare perspektiv på slutresultatet.

Delfimetodens styrka ligger i att utforska komplexa områden där kvalificerade bedömningar, erfarenheter och djup kompetens krävs. Det kan emellertid vara tidskrävande att identifiera och engagera relevanta experter och att få dessa att på jämförelsevis kort tid bidra till den aktuella uppgiften. Flera erfarenheter pekar på att resultaten av Delfimetoden därför blir bäst när den används för att bygga olika versioner av hur framtiden skulle kunna se ut. Det leder oss naturligt in på nästa område, nämligen just scenarion, som jag skriver om i nästa blog post.

På Rand Corporations hemsida finns mer om Delphi metoden för den som vill fördjupa sig i området: https://www.rand.org/topics/delphi-method.html