Medieförmedlarens roll har blivit mer komplex

De flesta varumärkesägare har en sak gemensamt – de vill alla kommunicera effektivt direkt till sina befintliga och nya målgrupper till lägsta möjliga pris. Här har medieförmedlaren traditionellt haft en viktig roll att spela.

En medieförmedlare har traditionellt varit ett företag som för en varumärkesägares räkning upphandlat medieutrymme i olika typer av massmedier. Medieförmedlaren hjälpte (och hjälper) också till med målgruppsanalys, mediestrategi och taktisk medieplanering, liksom uppföljning av räckvidd och frekvens. Den traditionelle medieförmedlarens existensberättigande var – och är fortfarande – att optimera avkastningen på varje investerad mediekrona, framförallt genom att kunna göra inköpen av media effektivare än en enskild varumärkesägare genom att med sin expertis och kundbas få större volymer att förhandla om.

I takt med att medielandskapet har blivit allt mer komplext har emellertid även medieförmedlarna tvingats förändra sitt sätt att arbeta. Tidigare gick det att få effektiv täckning och frekvens genom TV eller print (eller en kombination). Idag har ändrade medievanor hos konsument lett till en ökande fragmentering och en allt komplexare vardag i strävan efter att nå den specificerade målgruppen på ett kostnadseffektivt sätt.

För att möta utmaningen verkar många medieförmedlare de senaste åren ha utvecklat sitt erbjudande, från att gälla mediestrategi, målgruppsanalys, medieplanering samt inköp och uppföljning av köpt massmedieutrymme, till att täcka in även fler områden såsom butiksmedier, sökordsoptimering, sociala medier, events och PR – för att på så sätt bli en ny sorts kommunikationsspecialister.

Carat är ett exempel på en tidigare traditionell mediabyrå som utvecklats till att inte längre vara primärt medieförmedlare, utan snarare en kommunikationskonsult med specialistkunskap inom allt från sökordsoptimering till experimentell marknadsföring och PR.

Jag passade på att ställa några korta frågor till Carats VD, Amanda Koutra (mer om Amanda finns på LinkedIn).

Amanda, på vilket sätt har en mediaförmedlares uppdrag förändrats de senaste åren, i takt med internets utbredning och intåget av sociala medier?

-”Som medierådgivare måste du idag både ha kompetens och kunna planera för kommunikation och aktiviteter utanför köpta media. Sociala medier och Facebook är ett bra exempel. Där kan kundernas aktiviteter vara så väl köpt annonsering som egna sidor och att på olika sätt relatera till det som skrivs och sägs om det egna varumärket och dess tjänster och produkter.  Och för att optimera insatserna bör allt detta samspela och finnas med i kommunikationsplaneringen.”

Hur tror du att stora och lilla mediakakan ser ut om fem år?

-”Mest intressantast är att följa hur vi mäter investeringarna i marknadskommunikation. Investeringarna i de icke köpta kanaler kommer sannolikt att öka, vilket idag inte avspeglas vare sig i den stora reklamkakan eller medieutrymmeskakan.”

Vilka tror du, i generella termer, är mediaförmedlarnas största utmaningar de närmaste två-fem åren?

-”Att anpassa kompetens, organisation och affärsmodell till de nya förutsättningarna.”

Vilka tror du är uppdragsgivarnas största utmaning de närmaste två-fem åren, ur ert perspektiv?

-”Att organisatoriskt hantera komplexiteten, omfattningen och snabbheten i de nya kanalerna och möjligheterna till kunddialog.”

Vilka råd skulle du idag ge till ett företag som försöker optimera effekten av sina kommunikationssatsningar de närmaste två åren?

-”Satsa på research och verklig kunskap om företagets kunder!”

Mer information om Carat finns på www.carat.se.